စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ အသက္ ၉၀ ေက်ာ္ ဘုိးဘြား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ - DVB