မင္းကင္းတြင္ လူသတ္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လုယက္မႈ က်ဴးလြန္သူအား ဖမ္းမိၿပီ - DVB