တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအတုိက္ပြဲျဖစ္၊ ေမွာ္လုပ္သားမ်ား ထြက္ေျပး - DVB