ၿမိတ္တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထံမွ စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ဆင္သူက ပစၥည္းခိုးယူ (စီစီတီဗြီ႐ုပ္သံ) - DVB