ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ထိေရာက္ရွိလာ - DVB