ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့သည့္ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ - DVB