ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ကန္႔ကြက္လႊာမ်ားကို စတင္ခံုရံုးဖြဲ႔စစ္ေဆး | DVB