ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာအေပၚ CB Bank ဥကၠ႒ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) - DVB