မေကြးတိုင္းအစိုးရေဟာင္း လက္ထက္စာရင္းေပ်ာက္ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၈၀၀၀ ျပန္ေပးၿပီး - DVB