၆၆(ဃ) က သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ဘယ္လိုထိခိုက္ေနလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း - DVB