ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို စာေရးကိရိယာမ်ား လႉဒါန္း - DVB