စားသံုးသူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္း စတင္မိတ္ဆက္ - DVB