ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး - DVB