ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း မိုးႀကီးေျမၿပဳိအႏၱရာယ္ မိုးဇလ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ - DVB