ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေစ်းႏႈန္းမွ်တသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ထမင္း ဟင္း ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ - DVB