လူ ၁၀၀ ေက်ာ္လိုက္ပါသြားသည့္ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ အပ်က္အစီးမ်ားေတြ႔ရွိ - DVB