ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိ၊ ဖက္ဒရယ္အေရးေဆြးေႏြးမည္ - DVB