စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေျမဧက ၁၂ သိနး္ေက်ာ္ ျပန္သိမ္းမည္ - DVB