ၾကယ္ပဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ | DVB