အလုပ္သမားဥပေဒပါ ေထာင္ဒဏ္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားတင္ျပ | DVB