ဧရာဝတီတိုင္း စိုက္ေမြးဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ - DVB