ဝမ္းတြင္း သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းအတြင္း ေျမယာကိစၥ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြား၊ ၁၈ ဦးကို ဖမ္းဆီး - DVB