ေကာေ့သာင္းတြင္ ဆလံုလူမ်ိဳးမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ကတ္ ျပဳလုပ္ေပး | DVB