A d v e r t i s e m e n t With Us

ျမန္မာ့ျပည္ပေႂကြးၿမီ ကန္ေဒၚလာ ၉၅၃၀ သန္းေက်ာ္ရွိေန

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ျပည္ပေႂကြးၿမီေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅၃၀ ဒသမ ၂၅၂ သန္း က်န္ရွိေနၿပီး ေခ်းေငြမ်ားထဲမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆီကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၁၂ ဒသမ ၂၈၆ သန္းနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ (JICA) ကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၈၈ ဒသမ ၃၅၄ သန္း ပါဝင္တယ္လုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ ျပည္ပေႂကြးၿမီ လက္က်န္အေျခအေနအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆီကေန ေခ်းေငြယူတာဟာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ဆီကေတာ့ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက “ဝန္ႀကီးဌာနအလုိက္ ျပည္ပေႂကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနအရ ယခင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ယခင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒုတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ရယူထားတဲ့ ေခ်းေငြအမ်ားမွာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေခ်းေငြမ်ားအနက္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းအတြက္ သံုးစြဲျခင္းမွာ အနည္းငယ္သာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေခ်းေငြေတြကုိ ျပည္ပႏုိင္ငံ၊ အဖြဲ႔အစည္း ၁၈ ခုမွ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း ၂၂ ခုက ေခ်းေငြရယူသုံးစြဲခဲ့တာပါ။ ေခ်းေငြေတြထဲမွာ (ယခင္) စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၄၉ ဒသမ ၀၃၉ သန္း၊ (ယခင္) ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၁၆ ဒသမ ၉၀၆ သန္းနဲ႔ (ယခင္) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၀၀ ဒသမ ၉၈၆ သန္း ေႂကြးၿမီ က်န္ရွိေနေသးတယ္လုိ႔ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစုိးရရဲ႕ ေႂကြးၿမီဆုိင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေခ်းေငြေတြကုိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ လူထုအေျချပဳလုပ္ငန္းေတြအတြက္ သုံးစြဲတာလုိ႔ သိရပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up