“အရင္အန္စီေအနဲ႔ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မွတ္ထိုးမွာမဟုတ္ဘူး” - ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္း - DVB