အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္သူမ်ားကို မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ စတင္ေခ်း - DVB