မဘသဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဇူလိုင္လေနာက္ဆံုးထားျဖဳတ္သိမ္းရန္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ေၾကညာ - DVB