သံတမန္မ်ားခန္႔အပ္ေရးဥပေဒအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျမင္ႏွင့္ ရွဥ့္လည္းေလၽွာက္သာ ပ်ားလည္းစဲြသာ စဥ္းစားခ်က္ | DVB