အင္းေတာ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၂၃၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရိွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းမိ - DVB