ပရိသတ္ လုိက္ငိုလာေအာင္ လုပ္ရတာ၊ အဲဒါကို ဧယင္က်ဴးပညာလို႔ေခၚတယ္ - က်ားေလးစိန္ (႐ုပ္သံ) - DVB