အန္စီေအလမ္းေၾကာင္းတုိင္း ဆက္သြားမည္ဟု ေကအန္ပီပီ ဆုံးျဖတ္ - DVB