ေရပူဂိတ္တြင္ စားသံုးရန္မသင့္သည့္ အစားအစာမ်ားအား မီးရွႈိ႕ဖ်က္ဆီး - DVB