သူရဦးတင္ဦး က်န္းမာေရး အျမန္​ေကာင္းမြန္ေစေရး​ မႏၱေလး ဆုေတာင္းပဲြ (႐ုပ္သံ) - DVB