အန္အယ္လ္ဒီနာယက ဦးတင္ဦး က်န္းမာေရးအတြက္ ၿမိတ္တြင္ ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပ (ဓာတ္ပံု) - DVB