ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြသုံးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား မၿပီးေသးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ က်န္ေသး - DVB