လုပ္ခလစာ အျပည့္အဝရရွိရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးတခ်ဳိ႕ ရရွိရန္ ေတာင္းဆို - DVB