ဆရာ၀န္ ၁၇၀၀ ဦး ထပ္ခန္႔ဖို႔ အစိုးရကို တင္ျပထား - DVB