ခႏၱီးရတနာေျမတြင္ ပဋိပကၡမျဖစ္ေရး စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရ ႀကိဳးပမ္း - DVB