မၽွင္၀ါးေတာင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းတြင္း တရားမ၀င္ သစ္တင္ကားေမွာက္၊ ၂ ဦး ေသဆံုး - DVB