ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းအေၾကာင္းေရးသည့္ ထိုင္းသတင္းစာဆရာ တရားစြဲခံရ - DVB