မုိဆူးလ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို အၿပီးသိမ္းပုိက္ႏုိင္ေရး အီရတ္စစ္တပ္ ဆက္တုိက္ခုိက္ - DVB