လပြတၱာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းတြင္ ကေလးမ်ား အ႐ုိက္ခံရမႈ မိဘမ်ား တုိင္ၾကားရန္ျပင္ဆင္ - DVB