ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ေရးမူဝါဒ၊ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ တရားစဲြခံရျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ - DVB