ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥေရာပခရီးစဥ္မွ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ရမလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB