အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး အစားထုိးေျပာင္းလဲ - DVB