ဂ်ပန္နင္ဂ်ာအဖြဲ႔ ျမန္မာျပည္လာေရာက္သ႐ုပ္ျပမည္ | DVB