ကာတာႏိုင္ငံေရာက္ သူရဦးေရႊမန္း ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ရွင္းလင္းေျပာၾကား - DVB