ရခိုင္ႏွင့္ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ အပစ္ရပ္ ၈ ဖဲြ႔ေတာင္းဆို - DVB