ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတသစ္က အခင္းအက်င္းသစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ေလမလား - DVB