အင္ဒိုနီးရွားကမ္းေျခတြင္ ၁၅ မီတာအရွည္ရွိ ပင္လယ္ေရသတၱဝါႀကီး ေသာင္တင္ (႐ုပ္သံ) - DVB